Llywodraeth Cymru

Mae’r broses ar gyfer gwneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi digwyddiadau Sgyrsiau Hinsawdd yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru 2023 wedi dod i ben yn awr. Ni fyddwn yn derbyn rhagor o geisiadau. Bydd gwybodaeth am rownd nesaf y cyllid Sgyrsiau Hinsawdd yn 2024 yn cael ei chyhoeddi ar y dudalen hon yn ddiweddarach eleni.

Cynhaliwyd Sgyrsiau Hinsawdd trwy fis Rhagfyr hyd at ddiwedd mis Ionawr 2024. Nod y digwyddiadau hyn oedd adeiladu ar Wythnos Hinsawdd Cymru ac annog trafodaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ynglŷn â sut y gallwn fynd i’r afael â newid hinsawdd mewn ffordd deg.

Pwy a gynhaliodd y digwyddiadau?

Cynhaliwyd oddeutu 40 o Sgyrsiau Hinsawdd ledled Cymru. Ariannwyd y digwyddiadau hyn gan Lywodraeth Cymru, ond cawsant eu trefnu a’u cynnal gan wahanol sefydliadau a ymgeisiodd yn llwyddiannus i gymryd rhan yn y rhaglen.

Pwrpas y Sgyrsiau Hinsawdd

Roedd Wythnos Hinsawdd Cymru 2023 yn cyd-daro â chyhoeddi ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynglŷn â Fframwaith Pontio Teg newydd. Roedd hyn oll yn dilynGalwad am Dystiolaeth a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2022, lle cafwyd cyfle cychwynnol i ffurfio’r Fframwaith newydd hwn.

Diben y Sgyrsiau Hinsawdd oedd casglu tystiolaeth i ategu ymgynghoriad y Fframwaith newydd a sicrhau bod safbwyntiau cynifer o bobl â phosibl yn cael eu clywed. Bydd canfyddiadau’r Sgyrsiau Hinsawdd yn cael eu crynhoi mewn adroddiad terfynol a gyhoeddir yn 2024, ochr yn ochr â chanfyddiadau ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y modd y trefnwyd y Sgyrsiau Hinsawdd hyn, lawrlwythwch y Pecyn ar gyfer Trefnwyr Sgyrsiau Hinsawdd isod:

Trafodaethau ynglŷn â’r Hinsawdd

Rhestr o Drafodaethau ynglŷn â’r Hinsawdd

Isod, ceir rhestr o rai Sgyrsiau Hinsawdd a gynhaliwyd.​

[]

Sgyrsiau am yr Hinsawdd Coleg Cambria

Y Sefydliad cynnal: Coleg Cambria

Dyddiad a lleoliad y digwyddiad: 

  • 4 Rhagfyr 23: Coleg Cambria Llaneurgain, Ffordd Treffynnon, Llaneurgain, Yr Wyddgrug, CH7 6AA

  • 5 Rhagfyr 23: Coleg Cambria Llysfasi, Ffordd Rhuthun, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB

  • 6 Rhagfyr 23: Coleg Cambria Ffordd y Bers, Wrecsam, LL13 7UH

  • 7 Rhagfyr 23: Coleg Cambria Iâl, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AB

  • 12 Rhagfyr 23: Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy, Ffordd Celstryn, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 4BR

Amser: 12-2pm

Disgrifiad: 

Bydd rhaglen o Sgyrsiau am yr Hinsawdd yn cael ei chynnal ar draws Coleg Cambria yn ystod ac ar ôl Wythnos Hinsawdd Cymru eleni. Y nod yw annog sgyrsiau gyda phobl ifanc a’r gymuned leol ynghylch sut allwn ni fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd mewn ffordd deg. Bydd pob digwyddiad wedi’i hwyluso gan Arbenigwyr Cynaliadwyedd, aelodau’r Grŵp Cynaliadwyedd, a Swyddogion Cynaliadwyedd Llais y Dysgwyr. Bydd y digwyddiadau amser cinio’n cynnig cyfle i gyfranogwyr ddysgu am y newid yn yr hinsawdd, rhannu eu profiadau, a datblygu syniadau am gamau gweithredu.

Digwyddiad agored

 

[]

Anelu: Datgarboneiddio Busnes​

Sefydliad cynnal: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Dyddiad y digwyddiad: 6 Rhagfyr 23

Amser: 08:30 - 10:30

Lleoliad: Tŵr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9XT

Disgrifiad: 

Digwyddiad addysgol a hyblyg lle mae hyd at 20 o fusnesau dethol o Wrecsam yn cael eu gwahodd i drafod eu cyfraniad fel cyflogwyr, gweithgynhyrchwyr a darparwyr gwasanaeth wrth weithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd o fewn eu sefydliadau fel rhan o Wythnos Hinsawdd Cymru. Bydd hwn yn ddigwyddiad i archwilio’r hyn rydym yn ei wneud, sut rydym yn ei wneud, a sut allwn ni wneud gwahaniaeth drwy gynnal sgyrsiau gyda busnesau o’r un anian, gyda chymorth tîm o arbenigwyr allanol (WCBC, Pathway To Carbon Zero a Lite Green).

Digwyddiad drwy wahoddiad yn unig

 

Pobl Ifanc ac Athrawon yn mynd i’r afael ag Addysg Hinsawdd – Ail Gynnig

Sefydliad cynnal: Ysgol Bassaleg

Dyddiad y digwyddiad: 6 Rhagfyr 23

Amser: 10:00 - 14:15

Lleoliad: Ysgol Bassaleg, Forge Road, Casnewydd, NP10 8NF

Disgrifiad: 

Mae Ail Gynnig Pobl Ifanc ac Athrawon yn cynnwys saith ysgol o ledled de Cymru. Bydd tua hanner cant o fyfyrwyr TGAU a Safon Uwch yn gweithio gyda’i gilydd, gyda’u hathrawon, i ailddiffinio ac egluro’r hawl addysg hinsawdd drafft a ddatblygwyd yng nghynhadledd Caerdydd ym mis Mehefin 2023. Bydd y digwyddiad hwn yn atgyfnerthu’r rhwydwaith unigryw o ddisgyblion, athrawon, ysgolion a gweithwyr proffesiynol sy’n cydweithio ar wella addysg hinsawdd yng Nghymru. Bydd yr hawl addysg hinsawdd, sy’n dod o ddosbarthiadau yng Nghymru, yn llywio a grymuso ymarferwyr addysg a llunwyr polisïau i gefnogi’r genhedlaeth hon, a chenedlaethau'r dyfodol, wrth liniaru ac addasu i’r byd newidiol. Bydd cyfranogwyr ar y diwrnod hefyd yn cael trafod dull Cyfnod Pontio Teg Llywodraeth Cymru fel rhan o Wythnos Hinsawdd Cymru 2023.

Digwyddiad drwy wahoddiad yn unig

 

Sut ydym yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd mewn ffordd deg?

Sefydliad: Cwmni Buddiannau Cymunedol AdNewyddu Sir Ddinbych

Dyddiad: 6 Rhagfyr 23

Amser: 12:00 - 14:30

Lleoliad: Caffi cymunedol y Ddaear, Tŷ’r Goron, 11 Stryd y Ffynnon, Rhuthun

Disgrifiad:

Dewch draw i gaffi cymunedol Cwmni Buddiannau Cymunedol AdNewyddu am sgwrs anffurfiol a chyfeillgar yn archwilio ‘sut allwn ni fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd mewn ffordd deg’ dros bowlen gynnes o gawl. Mae’r digwyddiad yn agored i bawb ac yn addas i bobl sy’n newydd i’r sgwrs ynglŷn â’r hinsawdd yn ogystal â phobl sydd eisoes ynghlwm â’r mater. Byddwn yn cloi'r sesiwn gyda ‘gweithgaredd ymarferol' a fydd yn cynnwys defnyddio offer prosesu plastig AdNewyddu i greu eitem unigryw. Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Wythnos Gweithredu Dros yr Hinsawdd.

Digwyddiad agored

 

 

Taith bersonol at sero net

Sefydliad cynnal: Caerfyrddin Gyda'n Gilydd

Dyddiad y digwyddiad: 9 Rhagfyr 23

Amser: 11:00 - 12:30

Lleoliad: Sero, Uned 4, 15 Heol Ioan, Caerfyrddin

Disgrifiad: 

Bydd Siobhan Price yn disgrifio ei thaith hi a’i theulu o ran lleihau eu hôl troed carbon.  Mae hi’n cyfeirio at y datrysiadau bychain y gellir eu gwneud yn rhad, ac yn arddangos rhai ohonynt.  Bydd hi’n disgrifio posibiliadau o bontio teg.

Digwyddiad agored

 

[]

Fferm ynni gymunedol

Sefydliad: Cwmni Buddiannau Cymunedol Llangattock Green Valleys

Dyddiad: 9 Rhagfyr 23

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Canolfan CRiC, Stryd Beaufort, Crucywel, NP8 1BN

Teitl y Digwyddiad: 

Yn y digwyddiad hwn mae LGV yn ceisio barn ar sut i ddatblygu cynlluniau ar gyfer fferm ynni fawr sy'n eiddo i'r gymuned mewn ffordd deg yn ein cymunedau gwledig. Bydd y cynllun yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau cynhyrchu a storio felly galwch draw i'r Ganolfan Adnoddau a Gwybodaeth Gymunedol, 10am i 4pm, ar Stryd Beaufort, Crucywel (NP8 1BN); siarad â ni i ddysgu mwy a dweud wrthym sut y gallwn ddeall barn ac anghenion ein cymuned yn well, a rhoi gwybod i chi am ein cynnydd. Gallwch hyd yn oed gael paned a chacen!​

Digwyddiad agored

 

Diwrnod Gweithredu Byd-eang dros Gyfiawnder Hinsawdd

Sefydliad cynnal: Eco Hwb Cyf

Dyddiad y digwyddiad: 9 Rhagfyr 23

Amser: 11:00 - 13:45

Lleoliad: Bandstand Aberystwyth

Disgrifiad: 

Bydd Eco Hwb Aber yn cynnal Sgyrsiau Hinsawdd yn y Strafagansa Nadoligaidd ym Mandstand Aberystwyth.  Yn ogystal â meddwl am ddewisiadau gwyrdd a theg, os ydych yn cyrraedd cyn 12:30, gallwch hefyd ddod â hyd at 2 aelwyd i Gaffi Trwsio Aberystwyth a bydd atgyweirwyr gwirfoddol yn cael cip arnynt.  Bydd mins peis, a sudd afal cynnes ar gael hefyd.

Digwyddiad agored

 

Trafodaethau Hinsawdd yn Nhŷ Pawb

Sefydliad cynnal: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Dyddiad y digwyddiad: 14 Rhagfyr 23

Amser: 15:00 - 17:00

Lleoliad: Ty Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam LL13 8BB

Disgrifiad: 

Mae’r trafodaethau hinsawdd yn Nhŷ Pawb yn gyfle i unrhyw o breswylwyr Wrecsam ddod i gyfarfod a thrafod Pontio Teg. Fel sir, ystyrir llawer o wardiau Wrecsam yn ddifreintiedig; felly mae cynnig cyfle i unigolion drafod yr heriau ynghlwm â throsglwyddo’n deg at sero net yn hanfodol. Bydd y drafodaeth yn agored i unrhyw un alw heibio, er mwyn cynnig y cyfle gorau i bawb gael mynychu. Hwylusir y sesiwn gan aelodau tîm datgarboneiddio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam er mwyn galluogi llif y drafodaeth a’i chadw ar destun. Yn ystod y sesiwn, bydd y mynychwyr yn derbyn cod QR a fydd hefyd yn cael ei rannu yn y deunyddiau marchnata, yn cynnwys dolen i Ideazboard lle allent barhau i rannu eu syniadau ar ôl y digwyddiad, neu os nad ydynt yn gallu mynychu’r digwyddiad ei hun.​

Digwyddiad agored

 

Digwyddiad Gwybodaeth am y Newid yn yr Hinsawdd / digwyddiad Newid yn yr Hinsawdd i’r Teulu Cyfan 

Sefydliad cynnal:  Kidcare4u

Dyddiadau’r digwyddiadau:

13 Rhagfyr 2023 

16 Rhagfyr 2023

Lleoliad: Casnewydd

Disgrifiad: 

Bydd Kidcare4u yn cynnal dau ddigwyddiad gwybodaeth sgwrs Newid Hinsawdd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 11 Rhagfyr i oedolion a phant o gefndiroedd ethnig amrywiol o gymunedau ymylol. Bydd y digwyddiad cyntaf i ferched o gefndiroedd ethnig amrywiol sy’n byw yng Nghasnewydd. Bydd gwesteion ychwanegol hefyd yn bresennol, er mwyn ymgysylltu â phawb ac egluro’r newid yn yr hinsawdd i ferched nad ydynt yn siarad llawer o Saesneg. Byddwn yn gwrando arnynt ac yn eu haddysgu am y ffordd orau o symud ymlaen mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd. Bydd y digwyddiad hwn wedi'i gynnal yn ein prif swyddfa yn Clarance Place.

Bydd yr ail ddigwyddiad yn cael ei gynnal ar 16 Rhagfyr yng Nghanolfan Mileniwm Pill, ac rydym yn disgwyl tua 200 o gyfranogwyr. Mae’r digwyddiad hwn wedi’i rannu’n 2 ran, ac mae’r rhan gyntaf yn cael ei chyflwyno gan blant. Bydd plant rhwng 5-16 oed yn perfformio sioe ac yn gwneud cyflwyniadau i’w rhieni. Bydd yr ail ran yn cynnwys gweithdai, ynghyd â gweithgareddau dan do ac awyr agored a fydd yn galluogi sgyrsiau un-i-un a thrafodaethau grŵp ar gyfer oedolion a phlant. Mae’r ddau ddigwyddiad wedi’u trefnu i fod yn llawn hwyl, yn cynnwys gweithgareddau amrywiol a bwyd. 

Digwyddiad drwy wahoddiad yn unig

 

[]

Lleisiau cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru mewn perthynas â Phontio Teg, Cyfiawnder Cymdeithasol a Hinsawdd a Chyllid Hinsawdd

Y Sefydliadau cynnal: Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru

Dyddiad y digwyddiad: 6 Ionawr 24

Lleoliad y digwyddiad: Canolfan Affricanaidd a Charibïaidd Bangor (BACC), 346 Y Stryd Fawr. LL57 1YA, Bangor Gwynedd

Amser: 11:00-13:00

Disgrifiad: 

Mae cymdeithasau Affricanaidd Du a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru’n dioddef sawl bygythiad economaidd-gymdeithasol i’w bywoliaethau. Datgelwyd a chyhoeddwyd tystiolaeth o adroddiad Grŵp Cynghori BAME COVID-19 y Prif Weinidog ar yr is-grŵp economaidd-gymdeithasol a arweiniwyd gan yr Athro Ogbonna yn 2020. Mae sawl menter wedi codi fel dilyniant i ddatblygiad a chyflwyno Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru, ac maent yn cael eu gweithredu i ymgysylltu â chymunedau Lleiafrifoedd Ethnig yn unol â chyflawni datrysiadau cynaliadwy i’r argyfyngau hinsawdd a natur yng Nghymru. Mae Sgyrsiau Hinsawdd, a noddir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig cyfle i ymgysylltu (trafod) â Gweithwyr Proffesiynol ac Ymarferol yn y sector Amgylcheddol sy’n dod o gymunedau Lleiafrifoedd Ethnig, yn ogystal â myfyrwyr, teuluoedd, merched, pobl anabl etc (Pawb). Teitl y digwyddiad hwn yw ‘Lleisiau cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru mewn perthynas â Phontio Teg, Cyfiawnder Cymdeithasol a Hinsawdd a Chyllid Hinsawdd. Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Affricanaidd a Charibïaidd Bangor (BACC). Bangor, Gwynedd.

Digwyddiad agored

 

Sgyrsiau ynghylch Carbon

Cynhelir gan: Canolfan yr Amgylchedd

Dyddiad y digwyddiad: 12 a 16 Ionawr 24

Amser: 10:30 - 13:00

Lleoliad: Canolfan yr Amgylchedd, Abertawe

Disgrifiad:

Sgyrsiau anffurfiol ar fyw'n gynaliadwy - byddem wrth ein bodd cael eich barn chi ynghylch sut y byddai dyfodol cynaliadwy yn edrych, yr hyn yr ydych yn ei wneud yn barod, a beth fyddai'n ei gwneud hi'n haws i bob un ohonom wneud mwy.

Digwyddiad agored (drwy archebu)

Cliciwch yma i archebu

 

Climate Change & Coffi A Newid Hinsawdd​

Sefydliad cynnal: Jenipher’s Coffi Ltd 

Dyddiad y digwyddiad: 

11 Ionawr 23

18 Ionawr 23

25 Ionawr 23

Amser: 11:00 - 12:00 / 14:00 - 15:00

Lleoliad: One-Un, 1 Lewis Buildings, Newton Nottage Road, Newton, Porthcawl, CF36 5PE

Disgrifiad: 

Gweithdai cyflwyniadol ynglŷn â sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ffermwyr sydd yn gweithio’n galed i’n darparu gyda’n hoff ddiod; coffi. Byddwn yn ffurfio cysylltiadau gydag Uganda, yn dyfnhau ein dealltwriaeth o faterion, gan ganfod gweithredoedd hawdd i gynnwys yn ein bywydau dydd i ddydd i leddfu effeithiau newid yn yr hinsawdd. Hanes personol a thaith bersonol.

Digwyddiad agored

 

[]

Sgyrsiau Hinsawdd Prosiect Gerddi @Global

Sefydliad cynnal: Prosiect Gerddi Global

Dyddiad y digwyddiad: 13 Ionawr 23

Amser: 13:00 - 15:00

Lleoliad: Prosiect Gerddi Global, Rhandiroedd Flaxland, Whitchurch Road, CF14 3NE

Disgrifiad: 

Ymunwch â ni am sgwrs hinsawdd yn y prosiect tyfu cymunedol, Prosiect Gerddi Global. Byddwn yn archwilio sut i weithredu dros yr hinsawdd yn unigol ac fel cymuned, a'r camau yr ydym eisiau eu gweld yn cael eu gwneud ar lefel genedlaethol.

Bydd ffocws penodol ar rôl bwyd o fewn dyfodol cymunedol cynaliadwy.

 

Digwyddiad agored (drwy gadw eich lle ymlaen llaw)

Cliciwch yma i gadw eich lle

 

Bwyd cartref: Tyfu a Rhannu Bwyd Da yn Lleol

Sefydliad sy’n cynnal y digwyddiad: Climate Action Newtown a Newtown Food Surplus​

Dyddiad y digwyddiad: 17 Ionawr 24

Amser: 16:30 - 20:30

Lleoliad: Hafan yr Afon, Maes Parcio, Lôn Gefn, Y Drenewydd, SY16 2NH

Disgrifiad: 

Bydd y sgwrs hon am y newid yn yr hinsawdd yn cynnig man teg i gael trafodaeth a rhannu syniadau yn ymwneud â chynhyrchu a rhannu mwy o fwyd da yn lleol. Byddwn yn gofyn tri chwestiwn pwysig a ofynnwyd gan fynychwyr ‘World Café’. Cyn i ni gymryd rhan yn y fformat ‘World Café’, byddwn yn clywed gan bedair dynes sy’n gweithio’n lleol yn y man tyfu a rhannu bwyd yng ngogledd Powys. Bydd syniadau ar gyfer ffactorau allweddol sydd eu hangen i ni allu tyfu a rhannu bwyd lleol yn ein hardal yn cael eu rhannu. Bydd eu tystiolaeth yn tynnu ein sylw at heriau a chyfleoedd cyfredol y cyflenwadau a dyfir gennym ni. Mae bwyd a dyfir yn lleol ac sy’n hygyrch i bawb yn ein helpu i fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau ac mae’n magu gwytnwch cymunedol i ymateb i’r annisgwyl yn ein system fwyd ‘mewn union bryd’, yn ogystal â chreu galw cylchol ac ecoleg dda o gynhyrchu bwyd yn yr ardal. Ar ddiwedd y sesiwn holi ac ateb, byddwn yn rhwydweithio ac yn cael parti! Bydd y bwydydd a diodydd lleol a’r lleoliad hardd yn gwneud aros, sgwrsio a rhwydweithio yn bleser a, gyda gobaith, yn denu llawer mwy o gydweithredu yn y dyfodol! 

Digwyddiad agored

 

Cyflymu’r Economi Werdd - Datrysiadau Naturiol i Bawb

Sefydliad cynnal: Prifysgol Abertawe

Dyddiad y digwyddiad: 18 Ionawr 24

Amser: 10:00 - 14:00

Lleoliad: Prifysgol Abertawe

Disgrifiad: 

Mae’r digwyddiad rhyngweithiol hwn yn targedu busnesau bychain, cadwyni cyflenwi, y byd academaidd, a defnyddwyr er mwyn trafod effaith y newid yn yr hinsawdd, a’r cyfleoedd a’r heriau o fewn eu meysydd priodol. Mae’r digwyddiad wedi ei drefnu o amgylch themâu a chwestiynau penodol, gyda'r bwriad o hwyluso’r broses o rannu syniadau. Bydd yn dechrau gyda throsolwg o’r newid yn yr hinsawdd, ei effeithiau penodol i’r maes, a phwysigrwydd lleihau allyriadau neu ddatblygu strategaethau lleddfu. Bydd y cyfranogion yna’n cael chwarae rôl weithredol o ran rhannu eu mewnwelediadau o fewn trafodaethau thematig. Wedi hyn, bydd sesiwn grwpiau yn annog cydweithredu traws sector er mwyn adnabod materion a heriau, a ffurfio cynlluniau er lleddfu newid yn yr hinsawdd. Bydd y digwyddiad hefyd yn trafod yr angen i ddatblygu rheoliadau a pholisïau i leddfu effaith y newid yn yr hinsawdd.​

Digwyddiad agored (drwy gadw eich lle ymlaen llaw)

Cliciwch yma i gadw eich lle

 

Cyngor Eco - Sgwrs am yr Hinsawdd

Sefydliad: Ysgol Gynradd yr Holl Saint 

Dyddiad: 19 Ionawr 24

Teitl y Digwyddiad: 

Digwyddiad rhyngweithiol wedi’i arwain gan y Pwyllgor Eco ar gyfer eu cyfoedion, rhieni a gofalwyr, a’r gymuned ehangach, er mwyn helpu i lywio gwell dealltwriaeth o sut beth fydd cyfnod pontio teg at ddull sy’n amgylcheddol ystyrlon i’n cymuned.

Digwyddiad drwy wahoddiad yn unig

 

[]
[]

Nid oes rhaid talu'n ddrud 

Sefydliad cynnal: Outside Lives

Dyddiad y digwyddiad: 19 Ionawr 24

Amser: 14:00 - 19:00

Lleoliad: Tŷ Calon, Sir y Fflint

Disgrifiad: 

Ymunwch ag Outside Lives am ddiwrnod llawn hwyl ecogyfeillgar yn ein Digwyddiad Fflach ym mis Ionawr! 🌍🎉 Rydym yn cynnal Sgyrsiau Hinsawdd i ddathlu a diogelu ein planed wrth wella llesiant cymunedol. Gall teuluoedd fwynhau gweithgareddau cynaliadwy fel gweithdai celf, ysgol goedwig, drymio, a chanu. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn Sesiynau Cyd-gynhyrchu, a fydd yn eich cynnwys chi wrth ddylunio newid cadarnhaol. Archwiliwch stondinau gan gynnwys busnesau lleol, artisaniaid, a gwerthwyr ecogyfeillgar, pob un yn hyrwyddo cynaliadwyedd a llesiant cymunedol. Gadewch inni wneud gwahaniaeth gyda’n gilydd! ​

Digwyddiad agored

 

Teitl y digwyddiad: Sgyrsiau Hinsawdd Rhondda Cynon Taf

Sefydliad cynnal: RHA Wales

Dyddiad y digwyddiad: 22 Ionawr 24

Amser: 10:00 - 15:30

Lleoliad: YMA, Pontypridd

Disgrifiad: 

Digwyddiad ar y cyd rhwng RHA Wales a Rhwydwaith Gweithredu dros yr Hinsawdd Rhondda Cynon Taf, wedi’i anelu at ddiweddaru’r gymuned leol ar gamau gweithredu dros yr hinsawdd, a rhoi llais iddynt mewn perthynas â dyheadau ehangach Cymru tuag at gyfnod pontio teg a gwyrdd.

Digwyddiad drwy wahoddiad yn unig

 

Trafodaethau Hinsawdd creadigol The Talking Shop

Sefydliad cynnal: Omidaze Productions

Dyddiad y digwyddiad: 22 - 27 Ionawr 24

Amser: Llun - Sadwrn 9:30 - 17:30

Lleoliad: The Talking Shop, Coed Duon

Disgrifiad: 

Mynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd un drafodaeth ar y tro. Mae ein hwythnos gyntaf yn The Talking Shop, Coed Duon, Caerffili, wedi ei neilltuo ar gyfer yr Argyfwng Hinsawdd.

Yn dechrau 22 Ionawr 

Ymunwch â ni am sesiwn greadigol am ddim a gynhelir gan artistiaid a phobl greadigol o ddydd Llun - dydd Sadwrn a rhannwch eich barn, eich gobeithion, ein rhwystredigaethau a syniadau ar gyfer y 5, 15 a 50 mlynedd nesaf.

#CroesoIBawb #UnTrafodaethArYTro

Digwyddiad agored

 

Sut ydyn ni'n mynd i'r afael â newid hinsawdd mewn ffordd deg?

Cynhelir gan: Tirwedd Genedlaethol Dyffryn Gwy 

Dyddiad y digwyddiad: 24 Ionawr 24

Amser: 15:00 - 19:00

Lleoliad: Pelham Hall, Penallt, Sir Fynwy

Disgrifiad:

Dewch draw i Neuadd Pelham ac ymchwilio drwy sgwrs gyfeillgar ac anffurfiol 'y modd y gallwn fynd i'r afael â newid hinsawdd mewn ffordd deg' dros gacen a choffi. Mae'r digwyddiad yn agored i bawb, bydd yn cynnwys gweithgareddau ymarferol, ac mae'n addas ar gyfer pobl sy'n newydd i sgwrs am yr hinsawdd neu bobl sydd eisoes yn cymryd rhan. Byddwn yn archwilio heriau a dulliau lleol o fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd gan ganolbwyntio ar natur, cymunedau a ffermio.

Bydd y digwyddiad yn cael ei redeg gan swyddogion prosiect ar gyfer Addasu Gwy i Newid yn yr Hinsawdd?  Prosiect a gynhelir mewn partneriaeth rhwng Tirwedd Genedlaethol Dyffryn Gwy, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed ac Ymddiriedolaeth Natur Swydd Henffordd. Nod y prosiect yw gweithio gyda thirfeddianwyr a chymunedau i wneud eu tirwedd yn fwy gwydn i newid yn yr hinsawdd trwy ddefnyddio datrysiadau sy'n seiliedig ar natur. Bydd themâu sgyrsiau yn cynnwys ffyrdd o leihau perygl llifogydd drwy reoli llifogydd naturiol, gwella gwydnwch bioamrywiaeth gartref ac yn y gymuned leol a rôl ffermydd wrth liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Digwyddiad agored

 

Ein hinsawdd sy'n newid a Llanelli: Sut mae sicrhau bod newid yn deg i bawb?

Cynhelir gan: Foothold Cymru

Dyddiad y digwyddiad: 25 Ionawr 24

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Eglwys Gymunedol Tŷ Gwyn

Disgrifiad:

Bydd Foothold Cymru yn cynnal Sgwrs am yr Hinsawdd yn Llanelli gyda myfyrwyr lleol sy'n cynrychioli eu Cynghorau Eco. Gyda chefnogaeth Arweinwyr Cymunedol, byddant yn paratoi pryd o fwyd Dim Gwastraff i'w rannu yn y prynhawn gydag ystod amrywiol o aelodau'r gymuned, a fydd yn cymryd rhan mewn ymgynghoriad ar sut y gallwn wneud Pontio i Sero Net yn deg i bawb. Os ydych chi'n byw yn Llanelli ac â diddordeb mewn cymryd rhan, anfonwch e-bost at Grainne Connoly: grainne@footholdcymru.org.uk

Digwyddiad wedi cau

 Y sgwrs hinsawdd fawr 

Sefydliad cynnal: Hwb Cymunedol Twynyrodyn​

Dyddiad y digwyddiad: 25 Ionawr 24 

Amser: 10:00 - 19:00

Lleoliad: Hwb Cymunedol Twynyrodyn

Disgrifiad: 

Nod y digwyddiad hwn yw hwyluso man lle caiff mynegiadau, barn a theimladau eu clywed drwy ein sesiynau rhyngweithiol sy’n annog pobl i feddwl, ein byrddau sgwrsio hwyliog a thrwy ddangos ein ffyrdd ein hunain o wynebu'r newid yn yr hinsawdd drwy ein gerddi eco, ein gweithgareddau a'n canlyniadau. Bydd y diwrnod yn cynnwys garddio a thyfu bwyd, trochi pyllau a chwarae yn y mwd, ochr yn ochr â chelf a chrefft drwy sesiynau arweiniol yn seiliedig ar ddechrau'r sgwrs, ynghyd â lluniaeth a bwffe o fyrbrydau. 

Digwyddiad agored

 

Gweledigaeth ar gyfer Gwell Dyfodol – Codi’ch Llais yn y Sgwrs Hinsawdd​

Sefydliad cynnal: Cynghrair Cymunedol FAN

Dyddiad y digwyddiad: 27 Ionawr 24

Amser: 11:00 – 14:00

Lleoliad: Canolfan Cyfeillion a Chymdogion, Castell-nedd Port Talbot, SA11 1HQ

Disgrifiad: 

Ymunwch â Chynghrair Cymunedol FAN i wylio eu ffilm fer “The Planting of a Seed – Sustaining Community in a Time of Climate and Ecological Emergency” a thrafodaeth agored am sut allwn weithredu dros yr hinsawdd ar bob lefel heb adael unrhyw un ar ôl neu osod baich y gost ar ysgwyddau’r unigolion sydd â'r lleiaf o allu i'w fforddio. 

Bydd y digwyddiad hwn i’r teulu cyfan hefyd yn cynnwys gorsafoedd rhyngweithiol o gwmpas yr ystafell, yn canolbwyntio ar themâu penodol - ynni, bwyd, defnydd tir, newid mewn ymddygiad etc, yn ogystal â gweithgareddau creadigol er mwyn helpu aelodau ieuengaf ein cymuned i ddychmygu a mynegi’r byd yr hoffent ei weld.

Digwyddiad agored

 

Menter Cadernid Cymunedol y Gelli : Cynulliad BWYD y Gelli

Cynhelir gan: Llyfrgell Gyhoeddus Y Gelli.org CIC

Dyddiad y digwyddiad: 27 Ionawr 24

Amser: 14:00 - 17:00

Lleoliad: Gwesty'r Swan - Y Gelli Gandryll, HR3 5DQ

Disgrifiad:

Mae Menter Cadernid Cymunedol y Gelli yn ffordd i dref farchnad fach fynd i'r afael ag argyfyngau Hinsawdd a Chostau Byw. Ei ddiben yw ein helpu i leihau ein heffaith o ran yr amgylchedd a charbon, wrth sicrhau bod bwyd ac ynni fforddiadwy ar gael i bob un ohonom, tra hefyd yn gofalu am lesiant meddyliol ein dinasyddion.

CWESTIWN Y CYNULLIAD BWYD: Sut y gallem gefnogi'r Gelli, fel cymuned, i ddod mor hunangynhaliol â phosibl gan ddefnyddio bwyd lleol sydd wedi'i dyfu'n gynaliadwy? Yn y pen draw, yn cynhyrchu digon i fwydo'r dref a'r cyffiniau, yn union fel y gwnaethom yn y 1950au a'r 60au?

Mae pob un o'r tri Chynulliad (BWYD - YNNI - LLESIANT MEDDYLIOL) yn gyfrifol am gymryd cyfres glir o gamau gweithredu cadarnhaol, i'w cyflawni gan y gymuned er budd PAWB. Bydd timau rheoli yn cael eu sefydlu i weithredu'r camau gweithredu hynny, gan adrodd yn ôl i'w Cynulliad priodol.

Digwyddiad agored (drwy archebu)

Cliciwch yma i archebu

 

Cyhoeddi Cerdded mewn Cwsg at Newid Hinsawdd

Cynhalwyr: Cymru Gynaliadwy 

Dyddiad y digwyddiad: 25 Ionawr 23

Amser: 19:00 - 23:00

Lleoliad: Hi-Tide, Porthcawl

Disgrifiad:

Digwyddiad cyhoeddus i gyhoeddi ‘Cerdded mewn Cwsg at Newid Hinsawdd’, cyfres o dair ffilm yn para 12 munud, sydd wedi’u ffilmio’n bennaf ym Mhorthcawl (Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr). Eu nod yw cysylltu newid hinsawdd â’r lle yr ydym yn byw a byddant yn cael eu defnyddio i ysgogi dadl a gweithredu yn lleol. Gwesteion y digwyddiad fydd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David, Sarah Murphy AS, gwleidyddion tref lleol, prif gyfranwyr y ffilm (e.e. pobl ifanc, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cenin Renewables a Rheolwyr Gyfarwyddwyr Hi-Tide, WWF Cymru, Churches Together), Fairtrade Group, The Y Centre, Siambr Fasnach Porthcawl, grwpiau lleol eraill a gwahoddir y cyhoedd. Bydd gwaith cysylltiadau cyhoeddus yn cynnwys llythyrau gwahodd, posteri, gwaith gyda’r cyfryngau a’r wasg yn gyffredinol, hysbysebion a chynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol. Cynhelir trafodaethau fel y’u hamlinellir yn y cwestiynau penodol ym mhecyn y digwyddiad ar ôl gwylio’r ffilmiau a bydd ystyriaeth o’r canlyniadau hefyd.

Digwyddiad agored

 

Sgwrs Hinsawdd Prifysgol Caerdydd

Sefydliad sy’n cynnal y digwyddiad: Prifysgol Caerdydd

Dyddiad y digwyddiad: 29 Ionawr 24

Lleoliad: Man Arddangos Bute. Ystafell 0.66, Adeilad Bute. King Edward VII Avenue, Caerdydd, CF10 3NB

Amser: 14:00 - 16:00

Disgrifiad: 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal Sgwrs am yr Hinsawdd, yn agored i fyfyrwyr a staff (angen cofrestru). Bydd lluniaeth a rhwydweithio yn dilyn cyflwyniadau byr a difyr, ynghyd â chyfle i gymuned Prifysgol Caerdydd drafod eu barn ar y newid yn yr hinsawdd, y llwybr at Gymru Sero Net, a’r hyn sydd ei angen er mwyn cael cyfnod Pontio Teg.

Digwyddiad agored (drwy archebu)

Cliciwch yma i archebu

Cynaliadwyedd Fforddiadwy

Sefydliad cynnal: Fareshare Cymru

Dyddiad y digwyddiad: 30 Ionawr 24

Lleoliad: FareShare Cymru, Uned S5, Parc Busnes Capital, Caerdydd CF3 2PU

Disgrifiad: 

FareShare Cymru yw elusen ailddosbarthu bwyd mwyaf Cymru, yn gweithio gyda chyflenwyr yn y diwydiant bwyd i gael mynediad at fwyd dros ben. Mae’r bwyd yn cael ei ailddosbarthu i elusennau sy’n cynnal prosiectau bwyd ledled Cymru. Dewch i glywed prosiectau cymunedol yn trafod sut maent yn cefnogi defnyddwyr eu gwasanaeth gyda chynaliadwyedd fforddiadwy. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynd ar daith o gwmpas warws FareShare.

Digwyddiad agored (drwy gadw eich lle ymlaen llaw)

Cadwch eich lle yma 

 

Sgwrs hinsawdd gyda BDF 

Sefydliad cynnal: Bengal Dragons Foundation

Dyddiad y digwyddiad: 30 Ionawr 24

Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd.

Amser: 18:00 - 20:00 

Disgrifiad: 

Mae’r Bengal Dragons Foundation (BDF) yn falch o estyn gwahoddiad i’n digwyddiad Sgwrs Hinsawdd nesaf, a drefnwyd ar gyfer 30 Ionawr, 2024, yn Y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Yn y drafodaeth banel hon, byddwn yn ceisio archwilio’r ffordd mae ffydd a chyfrifoldeb amgylcheddol yn croesi ei gilydd, gyda ffocws ar foeseg amgylcheddol Islamaidd. Bydd yn anrhydedd cael siaradwyr o fri i gyfrannu cipolygon unigryw i’r sgwrs.

Digwyddiad agored 

 

Newid yn yr Hinsawdd mewn Cymdogaethau Banciau Bwyd

Cynhelir gan: Prosiect bwyd ac ynni Cyfraith Naturiol

Dyddiad y digwyddiad: 31 Ionawr 24

Amser: 10:00 - 15:00

Lleoliad: Capel y Bedyddwyr Mount Zion, Ffordd Mansel, Bonymaen, Abertawe SA1 7JR + ar-lein

Disgrifiad:

Y rhai sydd â'r grym lleiaf, a'r rhai y mae eu hôl troed carbon yn anghymesur o fach, sydd â'r mwyaf i'w colli mewn hinsawdd sydd ar chwâl. Rydym yn gweithio allan o Gapel y Bedyddwyr Mount Zion yn Bonymaen, Abertawe sy'n gartref i Fanc Bwyd Eastside.

Pan fo tlodi yn chwarae rhan mor ddiffiniol ym mywydau llawer o bobl, pam fyddai'r argyfwng hinsawdd o dragwyddol bwys? Pan mae pobl "yn crafu’r gwaelod", i ddyfynnu Gweinidog Bedyddwyr y capel, pa ystyr sydd i’r bygythiad dirfodol i'n presenoldeb ar y blaned?

Yn ein Sgwrs ar yr Hinsawdd yn Nhonymaen, bydd nifer o siaradwyr o ystod o gefndiroedd yn ceisio nodi strategaethau ar gyfer meithrin ymgysylltiad cymunedol gweithredol a chyfranogiad yn erbyn y cefndir hwn.

Mae llawer o gymunedau 'anodd eu cyrraedd' yn dioddef, am reswm da, ormes gorwelion cyfyngedig penodol, lle mae pryder ar yr eiliad hon am y realiti o gynnal eich hun o ddydd i ddydd yn eu hatal rhag edrych yn ehangach ar y byd a meithrin persbectif sy'n cael ei yrru gan yr hinsawdd. Rydym yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd mewn ffordd deg trwy gael i waelod y ddeuoliaeth hon.

Digwyddiad agored

[]

 

Hygyrchedd          Cwcis         Datganiad hawlfraint       Polisi preifatrwydd gwefan       Telerau ac amodau

                                                                                               Cysylltwch â ni:​ climatechange@gov.wales