Llywodraeth Cymru

Rhaglen

Cynhelir y gynhadledd rithiol dros 5 diwrnod rhwng 4 – 8 Rhagfyr, i gyd-fynd â COP28, a bydd yn dwyn ynghyd ystod o randdeiliaid hinsawdd i ystyried polisïau cenedlaethol y Llywodraeth a datrysiadau cyflawni rhanbarthol a lleol ar gyfer mynd i’r afael â newid hinsawdd yn deg. 

Dec

04

Dec

05

Dec

06

Dec

07

Dec

08

Cymunedau

Cymunedau
Cymunedau Cymru yn uno i fynd i’r afael â datgoedwigo byd-eang, un pryd ar y tro (Maint Cymru)
08:55  to  10:15

Bydd y sesiwn hon yn uno sefydliadau a grwpiau amrywiol sy’n ceisio mynd i'r afael ag ôl-troed datgoedwigo tramor Cymru drwy sicrhau bod ein harferion ffermio a bwyd yn foesegol ac wedi'u caffael yn gynaliadwy. Byddwch yn clywed gan Gyrff Anllywodraethol, ysgolion, awdurdodau lleol a grwpiau gweithredu cymunedol yn trafod pa gamau maent yn eu cymryd i sicrhau bod Sir Fynwy’n dod yn rhydd rhag Datgoedwigo. Mae’n gyfle i glywed enghreifftiau ysbrydoledig o gamau wedi’u harwain gan ddinasyddion sy’n rhoi’r nod o fod yn Genedl Wydn a Chyfrifol yn Fyd-eang ar waith. Bydd hefyd yn adlewyrchu’r ffordd mae ein camau yma yng Nghymru’n effeithio ar Bobl Gynhenid tramor sy’n wynebu anghyfiawnderau’r argyfwng hinsawdd, a gweld eu coedwigoedd, cartrefi a chwalfa hinsawdd yn cael eu difetha oherwydd y galw am nwyddau yr ydym yn eu defnyddio yma yng Nghymru o ddydd i ddydd, fel olew palmwydd, soi a ddefnyddir mewn bwyd i anifeiliaid, cig eidion o Dde America, coffi a choco.

Cynulleidfa:

Mae’r sesiwn hon wedi'i hanelu at grwpiau cymunedol, ysgolion, pobl ifanc, ffermwyr, awdurdodau lleol, busnesau ac unigolion sy’n gwneud penderfyniadau sydd eisio bod yn gyfrifol yn fyd-eang a mynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd drwy ddinasyddion yn ymgysylltu â chamau.

Speakers:
Carwyn Jones.
Gareth Clubb. WWF. WWF Cymru.
Barbara Davies Quy.
Nichola James.
Shelley Tokar.
Dr Cherry Taylor. ACE.
Marianne Elliott.
Cymunedau
Gweithredu Hinsawdd Cymunedol a Thegwch: Clywed gan Leisiau Cymunedau Ledled Cymru - (Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru)
10:30  to  11:45

Mae Egin yn gweithio i helpu grwpiau sydd wedi cael eu heithrio’n hanesyddol o sgyrsiau am y newid yn yr hinsawdd er mwyn cymryd y camau cyntaf tuag at fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Yn y sgwrs hon sydd wedi'i chynnal ar y cyd gan Labordy Cyd-gynhyrchu Cymru, byddwn yn clywed gan ddetholiad o grwpiau yr ydym wedi bod yn gweithio â nhw. Sut mae pobl anabl, grwpiau lleiafrifoedd ethnig, neu bobl sy’n byw mewn amddifadedd economaidd yn uniaethu â’r syniad o weithredu dros yr hinsawdd? Beth mae’r grwpiau hyn eisiau ei rannu gyda llunwyr polisi a llywodraeth? 

Noder: Hoffem nodi bod argaeledd, llythrennedd technegol a hyder i hyd yn oed ddangos ar banel yn fraint, ac felly mae’r panel hwn yn annhebygol o gynrychioli pawb yng Nghymru. Fodd bynnag, gan fod ein siaradwyr yn gweithio ac yn rhyngweithio â chymunedau nad oes ganddynt y gallu na’r mynediad hwn, byddant yn anelu at wneud eu gorau i gynrychioli pryderon, barn ac ymatebion i'r syniad o ‘newid hinsawdd a thegwch’. 

Mae Egin yn rhaglen wedi’i chynnal gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru 

www.egin.org.uk

www.dtawales.org.uk

Cynulleidfa

Unrhyw un sydd eisiau clywed beth yw gwir farn cymunedau ar lawr gwlad Cymru. O ddiddordeb arbennig i lunwyr polisi ac unrhyw un sy'n awyddus i weithio gyda grwpiau sydd wedi'u hymyleiddio a'u tangynrychioli'n hanesyddol.

Speakers:
Rusna Begum. Prif Weithredwr. KidCare4U.
Peter Whitby. Un o’r Cyfarwyddwyr Sefydllu. MaesNi.
Gwyneth Jones. Rheolwr Cyfathrebu. Egin/ Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru.
Mike Corcoran. Ymgynghorydd. Lab Cyd-gynhyrchu Cymru.
Arfon Hughes. Head of Community Assets,. DTA Wales.
Ali Taherzadeh.
Cymunedau
Lleihau Gwastraff Bwyd er mwyn Cefnogi’r Amgylchedd (FareShare Cymru)
12:00  to  12:45

Elusen ailddosbarthu bwyd yw FareShare Cymru. Rydym yn cael bwyd dros ben gan y diwydiant bwyd ac yn ei ailddosbarthu i elusennau sy'n rhedeg prosiectau bwyd i gefnogi pobl sy’n agored i niwed, gan droi problem amgylcheddol yn ateb cymdeithasol. Byddwn yn trafod y defnydd o fwyd dros ben gyda thair o'r elusennau rydym ni’n gweithio gyda nhw, Foodcycle, Tasty Not Wasty a Phantri Stryd Wyndham yng Nghanolfan Datblygu Cymunedol De Riverside, gan drafod y ffordd mae'r prosiect yn helpu i leihau gwastraff bwyd ac yn addysgu eu defnyddwyr ar hyn, i leihau gwastraff bwyd yn y cartref yn ei dro.

Cynulleidfa

Bydd y sesiwn yn drafodaeth banel yn edrych ar sut mae bwyd dros ben yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cymunedau ac anelir y sesiwn at unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am brosiectau bwyd cymunedol.

Speakers:
Sarah Germain. Prif Swyddog Gweithredol. FareShare Cymru.
Lydia Lerner. Rheolwr Rhanbarthol Cymru a'r De Orllewin. Foodcycle.
Sabrina Cresswell. Tasty Not Wasty.
Grant Cockerill. South Riverside Community Development Centre - Wyndham Street Pantry.
Cymunedau
O Hadau i Ddatrysiadau, Ymateb ar Lawr Gwlad i’r Newid yn yr Hinsawdd (Incredible Edible)
13:15  to  13:45

Mae bwyd yn bwynt mynediad perffaith i ddangos sut y gall grym gweithredoedd bach ein hysbrydoli i fyw o fewn terfynau planedol, fel unigolion ac ar y cyd. Drwy rannu pymtheng mlynedd o brofiadau ar lawr gwlad, y cadarnhaol a'r negyddol, byddwn yn archwilio faint y gallwn ei wneud gyda'n gilydd i arddangos y newidiadau y mae eu hangen ar bob un o lefelau'r llywodraeth i helpu pawb i fod yn Ysgogwr Newid a'r hyn y gallwn ni ein hunain ei gyflawni yn ein hardaloedd ein hunain heb fod angen ymyrraeth o'r brig i lawr.

Cynulleidfa

Gweithredwyr newid hinsawdd, partneriaethau bwyd lleol a gweithwyr proffesiynol ar draws y sector cyhoeddus a phreifat. 

Speakers:
Lizzie Wynn.
Pam Warhurst. Incredible Edible.
Chris Blake.
Cymunedau
Beth yw ystyr cymunedau pan ddaw hi’n fater o weithredu dros yr hinsawdd?
14:00  to  14:45

Pa mor aml y clywn ein bod angen atebion cymunedol i’r hinsawdd neu mai cymunedau sy’n gwybod orau?

Pa mor aml y clywn ein bod angen gweithredu cymunedol a bod angen i rai cymunedau ymgysylltu i raddau helaethach â’r hinsawdd o’u cymharu â chymunedau eraill?

Ond gall cymunedau olygu gwahanol bethau i wahanol bobl, ac o’r herwydd gall nifer o ystyron gwahanol fod ynghlwm wrth ein canfyddiad o ‘weithredu cymunedol priodol dros yr hinsawdd’.

Yn y sesiwn hon, rydym eisiau dadansoddi’r gwahanol ystyron sy’n perthyn i ‘gymunedau’ er mwyn gweld a yw’r ffordd y diffiniwn gymunedau yn dylanwadu ar ganlyniadau hinsawdd, mewn ffyrdd cadarnhaol a negyddol. Bydd ein panel o sefydliadau cymunedol yn rhannu eu profiadau a’u dealltwriaeth, a hefyd byddwn yn gwahodd yr holl gyfranogwyr i gyflwyno’u syniadau a gofyn eu cwestiynau eu hunain.

Y Gynulleidfa

Caiff y sesiwn ei hanelu at bwy bynnag sydd eisoes yn cymryd rhan mewn cymunedau a’r rhai sydd â diddordeb mewn ehangu ystyr cymunedau.

Speakers:
Clare Sain-ley-Berry. Interim Director. Cynnal Cymru.
Dr Karolina Rucinska. Cynghorydd Cynaliadwyedd. Cynnal Cymru.
Aisha Hannibal. Engagement Manager. Living Steets.
Tom Kirton. Mayor of Monmouth.
Alex Harrison. Disability Wales.
Cymunedau
Mynd i’r Afael ag Effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd ar Iechyd Cyhoeddus (Iechyd Cyhoeddus Cymru / Llywodraeth Cymru)
15:00  to  16:00

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yw sefydliad iechyd cyhoeddus cenedlaethol Cymru a’n nod yw galluogi pawb yng Nghymru i fyw bywydau hirach ac iachach. Bydd ein sesiwn yn Wythnos Hinsawdd Cymru yn tynnu sylw at enghreifftiau o’r gwaith a wnawn i fynd i’r afael ag effeithiau newid hinsawdd ar iechyd y cyhoedd, yn cynnwys strategaethau, ymchwil, datblygu’r gweithlu, Asesu’r Effaith ar Iechyd ac ymyriadau seiliedig ar ymarfer sy’n cynorthwyo gwasanaethau’r GIG ar eu siwrnai tuag at sero net, gwytnwch a chynaliadwyedd.

Y Gynulleidfa

Pobl â diddordeb yn y modd y mae newid hinsawdd yn effeithio ar iechyd a llesiant cymunedau yng Nghymru. Pobl sy’n gweithio yn y GIG, mewn gofal cymdeithasol ac mewn llywodraeth leol. Pobl sy’n gweithio ar draws sectorau’n ymwneud â chyfathrebu newid hinsawdd a pholisïau a strategaethau newid hinsawdd.

Speakers:
Huw George. Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid. Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Eurgain Powell. Pennaeth Iechyd a Datblygiad Cynaliadwy. Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Sara Wood. Uwch Ymchwilydd. Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Nerys Edmonds. Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Sian Evans. Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus. Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Cymunedau
Trafod Profiad Hiliaeth wrth Weithredu dros y Newid yn yr Hinsawdd (Llywodraeth Cymru)
16:15  to  17:30

Mae gan Gymru nod o fod yn genedl wrth-hiliol erbyn 2030. Er mwyn cyflawni hyn mae cynllun gweithredu wedi ei gyd-gynhyrchu i 'wella bywydau pobl o leiafrifoedd ethnig yn sylweddol trwy fynd i'r afael â hiliaeth'. Ym mhob cefndir mae pobl o leiafrifoedd ethnig yn profi hiliaeth, nid yw gweithredu ar newid hinsawdd yn ddim gwahanol. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda grwpiau cymunedol lleiafrifoedd ethnig am eu profiadau a'u huchelgeisiau mewn perthynas â gweithredu ar newid hinsawdd a materion amgylcheddol ehangach. Mae'r drafodaeth banel hon yn dod â'r grwpiau cymunedol at ei gilydd i siarad am drafodaethau a phrofiadau eu grwpiau a'r newidiadau yr hoffent eu gweld. Bydd Cynghorydd Gwrth-hiliaeth Amgylcheddol Llywodraeth Cymru yn rhan o’r drafodaeth.

Cynulleidfa

Mae'r sesiwn wedi'i hanelu at weithwyr proffesiynol ym maes yr hinsawdd a'r amgylchedd sydd â diddordeb mewn creu sector mwy cynhwysol o ran cyflogaeth, mannau hamdden a gweithredu. Mae hefyd wedi'i hanelu at bobl o gefndir ethnig leiafrifol, i glywed am brofiadau pobl eraill ac ystyried y mathau o gamau y gallai cymdeithas eu cymryd er mwyn mynd i'r afael â hiliaeth yn y maes hwn. Dechrau’r sgwrs yw nod y sesiwn er mwyn datblygu cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth ar gyfer sectorau'r amgylchedd a newid hinsawdd.

Speakers:
Dr Salamatu Fada. Gwyddonydd Cadwraeth ac Addysgwr. JAVS Environmental Care Ltd..
Sanab Hersi. Green Soul. Cynllunydd a sylfaenydd paramaethu.
ANirban Mukhopadhyay. Swyddog Prosiect. KIRAN Cymru.
Ize Adava. Ymchwilydd. Hinsawdd Cymru BAME.
Victoria Dere. Sylfaenydd. Dynamic Sense Consulting Ltd.
Cymunedau
Cysylltu, Dysgu a Thrawsnewid (Iechyd Gwyrdd Cymru)
17:45  to  18:15

Tirlun lle ceir gofal iechyd doeth o ran hinsawdd ar draws Gofal Iechyd Sylfaenol, Eilaidd a Meddyliol yng Nghymru.

Y Gynulleidfa

Pob cymuned gofal iechyd sy’n dymuno ‘Cysylltu, Dysgu a Thrawsnewid’ amgylcheddau gofal iechyd ledled Cymru.

Speakers:
Dr Sarah Williams. Meddyg Teulu. Iechyd Gwyrdd Cymru, RCGP ViH.
Dr Fiona Brennan. Arweinydd Clinigol. Iechyd Gwyrdd Cymru.
Dr Kathryn Speedy. CAMHS ST5. CAVUHB.

 

Hygyrchedd          Cwcis         Datganiad hawlfraint       Polisi preifatrwydd gwefan       Telerau ac amodau